ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Lưu Chí Đồng
  Ngày vào đảng: 11/9/2014
 2. Đỗ Thị Tố Nga
  Ngày vào đảng:
  11/9/2014
 3. Hoàng Kim Liên
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 4. Nguyễn Thị Nhung
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 5. Nguyễn Thị Thu Hồng
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 6. Nguyễn Chí Dũng
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 7. Trương Thanh Thủy
  Ngày vào đảng:
  12/9/2014
 8. Lương Thùy Dương
  Ngày vào đảng: 29/01/2015
 9. Phí Ngọc Uyên
  Ngày vào đảng: 29/01/2015
 10. Lê Anh Quân
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 11. Bùi Thị Minh Hiển
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 12. Nguyễn Thị Thu Huyền
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 13. Hoàng Kim Phượng
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 14. Lê Hồng Mai
  Ngày vào đảng: 30/01/2015
 15. Vũ Quang Thái
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 16. Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 17. Vũ Thị Hoàng Yến
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 18. Nguyễn Bích La
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 19. Lê Trường
  Ngày vào đảng: 03/02/2015
 20. Lê Anh
  Ngày vào đảng: 04/3/2015
 21. Đinh Việt Dũng
  Ngày vào đảng: 10/3/2015
 

Liên kết website

Quy trình xét chuyển Đảng chính thức

Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại), gồm có:

1- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới
Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận.
2- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị
Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ làm lễ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức. Nội dung kiểm điểm phải nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại.
3- Bản nhận xét của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ
Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản “Nhận xét đảng viên dự bị'' để báo cáo chi bộ; nội dung nhận xét cần lêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị.
4- Bản nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú
a) Phạm vi, hình thức tổ chức và thủ tục lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị được tiến hành như sau:
- Nơi làm việc: Chi uỷ tổ chức lấy ý kiến của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ mà người vào Đảng là thành viên.
- Nơi cư trú: Chi uỷ có người vào Đảng đang làm việc lấy ý kiến trực tiếp hoặc gửi phiếu lấy ý kiến chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú của người vào Đảng.
b) Chi uỷ nơi có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chỉ bộ, kèm theo ý kiến của từng đoàn thể và của chi uỷ nơi cư trú.
5- Nghị quyết của chi bộ, đảng uỷ cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp có thẩm quyền
a) Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng uỷ cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 (3.9, 3.10, 3. 11) của Hướng dẫn 03 - HD/BTCTW ngày 26/12/2006.
b) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong hội nghị chi bộ gần nhất.
 

* Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị
a) Đảng viên dự bị vi phạm tư cách đảng viên thì chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ cấp trên.
b) Đảng uỷ cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền.
c) Ban thường vụ cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xoá tên thì ra quyết định xoá tên.
d) Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xoá tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng uỷ viên đương nhiệm.

(VPĐU)

Số lượt đọc: 7594 - Cập nhật lần cuối: 9:29:18 Chiều 18/5/2010

Thư viện Video

Bản tin thời tiết