ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Trương Thị Thu Hiền
  Ngày vào đảng: 9-7-2019
 2. Nguyễn Thị Kim Liên
  Ngày vào đảng: 10
  -10-2019
 3. Trương Thị Dinh
  Ngày vào đảng: 22
  -11-2019
 4. Nguyễn Phong Yên
  Ngày vào đảng:  16-12
  -2019
 5. Kiều Anh Tuấn
  Ngày vào đảng: 
  16-12-2019
 6. Nguyễn Thị Ngọc Tâm
  Ngày vào đảng: 
  19-12-2019
 7. Trần Văn Quế
  Ngày vào đảng: 
  8-7-2020
 8. Trịnh Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 8-7-2020

Liên kết website

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ TÍNH ĐẾN 22/7/2020

Số lượt xem: 1053

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

TÍNH ĐẾN 22/7/2020

STT

Họ và tên

Ngày vào Đảng

Chi bộ

1

Trương Thị Thu Hiền

9/7/2019

Biên tập 1

2

Nguyễn Thị Kim Liên

10/10/2019

CTCP Sách Dân tộc

3

Trương Thị Dinh

22/11/2019

CTCP Phát hành SGD

4

Nguyễn Phong Yên

16/12/2019

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông

5

Kiều Anh Tuấn

16/12/2019

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông

6

Nguyễn Thị Ngọc Tâm

19/12/2019

Văn phòng 2

7

Trần Văn Quế

8/7/2020

Văn phòng 1

8

Trịnh Tuyết Mai

8/7/2020

Văn phòng 1