ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

 1. Trương Thị Thu Hiền
  Ngày vào đảng: 9-7-2019
 2. Nguyễn Thị Kim Liên
  Ngày vào đảng: 10
  -10-2019
 3. Trương Thị Dinh
  Ngày vào đảng: 22
  -11-2019
 4. Nguyễn Phong Yên
  Ngày vào đảng:  16-12
  -2019
 5. Kiều Anh Tuấn
  Ngày vào đảng: 
  16-12-2019
 6. Nguyễn Thị Ngọc Tâm
  Ngày vào đảng: 
  19-12-2019
 7. Trần Văn Quế
  Ngày vào đảng: 
  8-7-2020
 8. Trịnh Tuyết Mai
  Ngày vào đảng: 8-7-2020

Liên kết website

Thông báo số 04-TB/ĐU của ĐU NXBGDVN triệu tập đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015

Số lượt xem: 1208

Thông báo số 04-TB/ĐU của ĐU NXBGDVN triệu tập đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015

 Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc
 

Thực hiện văn bản số 113-TrT/ĐUB ngày 05/8/2010 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy NXBGDVN yêu cầu:

1. Bí thư các chi bộ trực thuộc thông báo về thời gian, địa điểm, những nội dung liên quan của Đại hội tới từng đại biểu thuộc đảng viên của chi bộ. Yêu cầu, đôn đốc các đại biểu sắp xếp công việc để đảm bảo không vắng mặt tại Đại hội (Giấy triệu tập của Đảng ủy Bộ GD&ĐT gửi kèm theo).

2. Trong trường hợp đại biểu chính thức không dự Đại hội vì lý do bất khả kháng, chi bộ phải báo cáo ngay với Đảng ủy bằng văn bản để báo cáo với Ban Tổ chức Đại hội triệu tập đại biểu dự khuyết (Danh sách đại biểu NXBGDVN tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT gửi kèm theo).

3. Thời gian Đại hội: tiến hành trong thời gian 1,5 ngày: chiều ngày 16/8/2010 và ngày 17/8/2010. Buổi sáng từ 7h30; buổi chiều 13h30.

4. Địa điểm Đại hội: Hội trường A, tầng 2, nhà B, trụ sở Bộ GD&ĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, các đại biểu thuộc thành phần tham dự Đại hội, thực hiện tốt các nội dung trên.

 

                                                                                     TM/ĐẢNG ỦY

                                                                                          Bí thư

                                                                                   Mạc Văn Thiện

                                                                                        (Đã ký)

(VPĐU)